1. Liczebność klas

Każda klasa Szkoły liczy maksymalnie 16 uczniów. Pozwala to na optymalne zaspokojenie potrzeb społecznych uczniów oraz ich poczucia bezpieczeństwa. Zapewnia również doskonałe warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju.

  1. System oceniania

W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

  1. Rozkład dnia szkolnego

Lekcje w Szkole  rozpoczynają się o godzinie 8.00.  W tym czasie realizowane są zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego i niemieckiego.

  • Po lekcjach obowiązkowych odbywają się warszty, koła zainteresowań, konsultacje, zajęcia wyrównawcze.
  • O przerwach w klasach I – III decyduje nauczyciel, dostosowując ich częstotliwość i czas trwania do potrzeb uczniów.

8.00 – 8.45

  lekcja 1

8.50 – 9.35

  lekcja 2

9.45 – 10.30

  lekcja 3

10.40 – 11.25

 lekcja 4

11.35 – 12.20

  lekcja 5

13.00 – 13.40

  przerwa obiadowa

  1. Domowe posiłki

W trosce o prawidłowe odżywianie uczniów naszej szkoły podstawowej, proponujemy smaczne i zdrowe posiłki przygotowywane w naszej kuchni.

  1. Świetlica

Świetlica czynna jest w godzinach 7:00-15:30

x