Cele i zadania

  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju i udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

2) umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,

3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

  1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następującychobszarów edukacyjnych:

1) poznawanie i rozumienie świata i siebie,

2) nabywanie umiejętności poprzez działanie,

3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

4) budowanie systemu wartości.

  1. Sposób realizacji celów i zadań:

1) zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna ,

2) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

3) działania wychowawczo-edukacyjne przedszkola ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

4) przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami tworzy spójne środowisko edukacyjno – społeczne,

5) przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami/prawnymi opiekunami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu,

6) placówka rozbudza ciekawość poznawczą wychowanków, zachęca ich do aktywności badawczej i wyrażania własnych uczuć i przeżyć,

7) tworzy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

8) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego;,

9) przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

x